NEW!! แคตตาล็อกพ่อพันธุ์ อ.ส.ค. ประจำปี 2563 สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลพ่อพันธุ์โคนมประจำปี 2563 ทั้งพ่อพันธุ์ที่ผ่านการพิสูจน์ และพ่อพันธุ์กำลังพิสูจน์ที่น่าสนใจทั้งหมดของ อ.ส.ค. สำหรับหาข้อมูลพ่อพันธุ์ในการซื้อน้ำเชื้อ เพื่อนำไปผสมเทียมและใช้ในการปรับปรุงพันธุ์โคนม พร้อมเคล็ดลับการจัดการน้ำเชื้อแช่แข็งให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ

คลิกภาพเพื่อดาวน์โหลดฟรี