หนังสือค่าการผสมพันธุ์โคนม อ.ส.ค. ประจำปี 2563 (D.P.O Sire & Dam Summary 2020)

            หนังสือที่แสดงค่าความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมสำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของโคนมในประเทศไทย เกษตรกรและผู้ผลิตโคนมจะได้รับประโยชน์และความรู้ในการคัดเลือกพ่อพันธุ์โคนม เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น 

            โดยเป็นผลงานความร่วมมือระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ มหาวิทยาลัยฟลอริดา (UF, USA)

คลิกภาพเพื่อดาวน์โหลด >>>