ความสามารถทางพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์โคนม อ.ส.ค เป็นแหล่งข้อมูลทางพันธุกรรมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพ่อและแม่พันธุ์โค ซึ่งเผยแพร่เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ประกอบด้วยข้อมูลทางพันธุกรรมโดยละเอียดเกี่ยวกับพ่อแม่พันธุ์ในประชากรโคนมของไทย พร้อมกับการจัดอันดับสัตว์โดยพิจารณาจากความสามารถทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ช่วยให้ผู้ผลิตโคนมในประเทศไทยและประเทศใก้ลเคียงสามารถระบุและคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่ดีที่สุดสำหรับใช้ประโยชน์ในโปรแกรมการผสมพันธุ์        

      หนังสือความสามารถทางพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์โคนม อ.ส.ค. ประจำปี 2565 เป็นการประเมินความสามารถทางพันธุกรรม ครั้งที่ 7 ในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่าง อ.ส.ค. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยฟลอริดา โดยมีข้อมูลลักษณะปรากฎและพันธุ์ประวัติของโคที่ให้ผลผลิตน้ำนมครั้งแรก 13,712 ตัว จากฟาร์มโคนม 1,260 แห่งทั่วประเทศไทย นอกจากนี้เรายังใช้เครื่องหมาย SNP จริง และที่ทำนายได้ จำนวน 116,824 ตำแหน่งจากโค 5,018 ตัว ที่ถูกเลี้ยงดูในประเทศไทย ชุดข้อมูลลักษณะปรากฎ พันธุ์ประวัติและพันธุกรรมจีโนมที่สะสมถูกใช้คำนวณค่า GEBV สำหรับทุกลักษณะของสัตว์ทุกตัวในประชากร ความแม่นยำของ GEBV โดยเฉลี่ยสูงกว่าความแม่นยำของ polygenic EBV เดิม 5.63% หนังสือความสามารถทางพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์โคนม อ.ส.ค. รวมคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้ GEBV สำหรับการปรับปรุงพันธุกรรม เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตโคนมคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ของตนเอง

สามารถดาวน์โหลดฟรีได้แล้วที่นี่ เพียงคลิก