เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

 ประวัติความเป็นมาและผลการดำเนินงาน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย https://youtu.be/7e_gRBumIo0