องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคนมและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยที่จะเพิ่มรายได้และผลกำไร เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจโคนมในการผลิตโคทดแทนด้วยพันธุกรรมที่ดีกว่า ซึ่งจะเพิ่มผลผลิตภายใต้ระบบการจัดการและสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเพื่อปฏิบัติภารกิจนี้ อ.ส.ค. ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยฟลอริดา (UF; สหรัฐอเมริกา) ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา และปรับปรุงระบบการประเมินพันธุกรรมโคนมแห่งชาติที่เหมาะสมกับโครงสร้างของประชากรโคนมไทย ความร่วมมือนี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการปรับปรุงพันธุกรรมโคนมและการผลิตในประเทศไทย ระบบการประเมินพันธุกรรมนมของไทยพัฒนาจากระบบที่ใช้ข้อมูลลักษณะปรากฏ และพันธุ์ประวัติมาเป็นระบบที่ใช้ข้อมูลลักษณะปรากฏ พันธุ์ประวัติ และพันธุกรรมจีโนม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ระบบประเมินพันธุกรรมจีโนมของโคนมที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ถูกใช้ในการคำนวณความสามารถทางพันธุกรรมจีโนม (GEBV) สำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษกิจของพ่อแม่พันธุ์โคนมครั้งแรก และตีพิมพ์ในหนังสือค่าการผสมพันธุ์ อ.ส.ค. ครั้งที่19 ในปีพ.ศ. 2559 นั่นคือการประเมินพันธุกรรมจีโนมสัตว์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบบการประเมินพันธุกรรมจีโนมโคนมให้ความแม่นยำสูงกว่าระบบที่ใช้ลักษณะปรากฏ และพันธุ์ประวัติ ช่วยลดระยะห่างระหว่างรุ่น (โคนมเพศผู้ถูกพิสูจน์ความสามารถทางพันธุกรรมได้เมื่ออายุที่น้อยกว่า) และช่วยเร่งการปรับปรุงพันธุกรรมและผลผลิตของแม่โคนม
 
    เราจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินจีโนมโคนมอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความชอบและความคาดหวังของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มความมั่นคงและยั่งยืนของการเลี้ยงโคนมภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้นำด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการเลี้ยงโคนมแบบผสมผสาน”
 
"หนังสือความสามารถทางพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์โคนม ประจำปี พ.ศ. 2564 (D.P.O Sire & Dam Summary 2021)"   คลิกภาพเพื่อดาวน์โหลดฟรี