ความสามารถทางพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์โคนม อ.ส.ค. เป็ฯแหล่งข้อมูลทางพันธุกรรมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพ่อและแม่พันธุ์โค ซึ่งมีการเผยแพร่เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2539 ประกอบด้วยข้อมูลทางพันธุกรรมโดยละเอียดเกี่ยวกับพ่อแม่พันธุ์ในประชากรโคนมของไทย พร้อมกับการจัดอันดับสัตว์โดยพิจารณาจากความสามารถทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ช่วยให้เกษตรกร ผู้ผลิตโคนมในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงสามารถระบุและคัดเลือก พ่อพันธุ์ที่ดีที่สุดสำหรับใช้ประโยชน์ในโปรแกรมการผสมพันธุ์

             หนังสือค่าความสามารถทางพันธุกรรมพ่อแม่พันธุ์โคนม อ.ส.ค. ประจำปี 2566 เป็นการประเมินความสามารถทางพันธุกรรม ครั้งที่ 8 ในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่าง อ.ส.ค. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยฟลิริดา โดยมีข้อมูลลักษณะปรากฎและพันธุ์ประวัติของโคที่ให้ผลผลิตน้ำนมครั้งแรก 14,086 ตัว จากฟาร์มโคนม 1,306 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้เรายังใช้การกำหนดรายละเอียดทางพันธุกรรมจีโนมด้วยซิป GeneSeek Genomic Profiler ซึ่งให้ค่าจริงและทำนายได้จำนวน 116,768 SNP จากโค 5,018 ตัว ที่เลี้ยงดูในประเทศไทย ชุดข้อมูลลักษณะปรากฎ พันธุ์ประวัติและพันธุกรรมจีโนมถูกนำมาใช้เพื่อคำนวณค่า GEBV สำหรับทุกลักษณะของสัตว์ทุกตัวในประชากร ซึ่งมีความแม่นยำสูง หนังสือค่าการผสมพันธุ์โคนม อ.ส.ค.นี้ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ผลิตโคนมได้นำข้อมูลค่า GEBV คัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ของตนเอง

ดาวน์โหลดหนังสือค่าการผสมพันธุ์โคนมอ.ส.ค. ฟรีได้แล้วที่นี่ คลิกเลย